§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie posługuje się logotypem. Wzór logotypu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gliwice.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie nie działa dla osiągnięcia zysku.

3. Dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

4. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

5. Pracownikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

2) udzielanie pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

3) udzielanie poradnictwa obywatelskiego;

4) prowadzenie punktu mediacji, arbitrażu i negocjacji;

5) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

6) udzielanie pomocy psychologicznej;

7) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

8) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

9) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

11) działalność na rzecz osób niezaradnych życiowo;

12) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

13) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

14) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem;

15) działalność charytatywna.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej oraz psychologicznej;

2) realizację programów związanych z upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym osób niepełnosprawnych, mniejszości seksualnych, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz mniejszości etnograficznych;

3) monitorowanie i dokumentowanie przypadków naruszeń praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym przejawów mowy nienawiści;

4) realizację programów związanych z inicjowaniem aktywnego udziału obywateli i obywatelek w życiu demokratycznym;

5) podejmowanie badań i działań zmierzających do zapobiegania ciężkim naruszeniom praw i wolności człowieka, poprzez działalność rzeczniczą, edukacyjną i kampanijną;

6) organizowanie debat publicznych;

7) prowadzenie profili społecznościowych w mediach;

8) uruchomienie infolinii informacyjnej;

9) współpracę z instytucjami publicznymi;

10) współpracę z organizacjami (w tym pozarządowymi) i instytucjami z kraju i z zagranicy, których przedmiot działania jest tożsamy z celami stowarzyszenia;

11) budowanie grup roboczych inicjujących zmiany legislacyjne w obowiązującym porządku prawnym;

12) prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych;

13) realizację kampanii społecznych;

14) organizowanie i uczestnictwo w badaniach naukowych, konferencjach, seminariach, wydarzeniach publicznych (krajowych, jak i międzynarodowych);

15) wydawanie i rozprowadzanie materiałów informacyjnych;

16) publikację książek;

17) rozdział żywności pomiędzy osoby najuboższe;

18) inne działania realizujące cele regulaminowe.

 

§ 8

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 

§ 9

1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia;

b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu;

c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela;

d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

f) ustalanie wysokości składki członkowskiej;

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

 

§ 10

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

 

§ 12

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 2 lata.

 

§ 14

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia;

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 17

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, dotacji (grantów), darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

 

§ 18

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 15

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

2. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 16

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia;

b) terminowe uiszczanie składek członkowskich;

c) aktywne uczestnictwo w programach realizowanych przez Stowarzyszenie;

d) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

 

§19 

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2 regulaminu.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Regulamin Stowarzyszenia

505-015-921

Stowarzyszenie Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu

t: 505-015-921

 

e: biuro@rzeczniksprawiedliwosci.pl

ul. Basztowa 7

I piętro

44-100 Gliwice

Stowarzyszenie zwykłe

Copyrigth 2020, by Stowarzyszenie Rzecznik Sprawiedliwości i Dialogu

RZECZNIK

SPRAWIEDLIWOŚCI I DIALOGU

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.